ובלוו
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

יללכ
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0503344115
stmp@017.co.il
ריג 2002 תנש לזיד וברוט s40 ובלוו העיסנ לגרל
דומילל הרצק הפוקתל השמש ,הנושאר די ,ינדי
טסט .תופסות + ףוסכ בהז עבצ ,1900 חפנ .הגיהנ
יפוס ריחמ 78,000 ןוריחמ ריחמ ,שדוח10ל
.הטלחה יריהמל 55000 הריכמל
039731737
0507873201
roshem@netvision.net.il
122000 ןבל 99 5-וברוט s-70 וולוו
+הרבחב תלפוטמ הלועמ בצמ 3 די מ"ק
תופסות
077-6626030
תונולח ,תיזכרמ הליענ ,טמוטוא 82וולוו
דבלב לקש 1000 ןגזמ ,למשח

תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה