הטויוט
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
הלורוק
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0508557892
harelnev@012.net.il
תלפוטמ ,תיטרפ GLI -הפוסכ הלורוק הטויוט
תופסות - תונואת אלל ,מ"ק 117000 הטויוטב
.ןדוקו חפנ תקעזא םישדח רבצמו םיגימצ
0522-655176
,לזיד וברוט ,תותלד 5 הלרוק הטויוט
,ק"מס 2000 ,מ"ק 211,000 ,בהנש ןבל
תנייפואמ ,תלפוטמו דואמ הרומש
לטבל תורשפא שי) הגיהנ דומילל
םיסקרב ,םישדח םיגימצ ,(ןונגנמ
!הלועמ ינכמ בצמ ,םישדח

ALL
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0502714414
2003 סיסנווא הטויוט רוכמל ןינועמ
0544556862
zingeralex@bezeqint.net
2001 תנש 1300 סיראי הטויט הריחמל

תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה