יקוזוס
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
ונלב
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0522513043
ronhol@hotmail.com
, היינש די,ןבל עבצ ,98 תנש ונלב יקוזוסGLX
רפס מ"ק 156,000 ,ק"מס 1600 יטמוטוא ריג
הגה 2008 'רבפ דע טסט ,השרומ ךסומ םילופיט
תוארמ ,ןגזמ ,הקעזא ,תיזכרמ הליענ ,חוכ
קסיד וידר ,תוילמשח

טפיווס

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0544519834
motti.vinkler@gmail.com
בכר תלבק בקע הריכמל טפיוס יקוזוס
ריג 1300 עונמ טמוטוא 93 תנש הרבח
ןוריחמ ריחמ םישדח םיגימצ תוירחאב שדח

ALL
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0506263583
runzu@clalit.org.il
שדוח מ"ק 1700 תותלד 2007 5 הנאיל יקוזוס
שיבכה לע
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה