וראבוס
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
יללכ
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
036834286
0526767743
avikams@013.net.il
,GL 1600 ,ןשייטס יסאגל וראבוס
,מ"ק 1993, 176,000 תנש ,טמוטוא
,זכרמ הליענ ,םיילמשח תונולח ,חכ הגה
בצמב .תיטרפ תולעב ,תישילש שי ןגזמ
10,000 :ריחמ ץרמב טסט .תלפוטמ בוט
יפוס ריחמ ח"ש
0506411542
almogtm@yahoo.com
תנש הנואל וראבוס יטרפ בכר הריכמל
ןבל עבצב ןגזמ ללוכ היינש די ,1991
ןוריחמל תחתמ 8000 ריחמב
oriel92@walla.com
93 תנש ןשייטס יסאגל וראבוס הריכמל
1.8 עונמ הנשל טסט ינדי
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה