טלורבש
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
רילווק
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
050-7852078
info@aidchim.com
עונמ ,היינש די ,98 לדומ רילווק טלורבש
,147 'וליק ,ילטאמ לוחכ ,תיטמוטוא ,2,200
,חוכ הגה ,תינדוקו הקעזא ,ריוא תוירכ ,ןגזמ
.םיילמשח תונולחו
0505479249
.98 לדומ.היינש די.קמס 2400 ראופמה םגדה רילאווק
.תונואת אלל.דבלב םייניצרל תלפוטמו הרומש

0544922065
reutm@netvision.net.il

הרומש הלועמ בצמ 1999 תנש רילווק טלורבש
ודרוב עבצ תילמשח הליענ םישדח םיגימצהנשל טסט

ALL
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0544861926
junkie1333@walla.com
טמוטוא !!.השדחכ 2006..ואוויא טלורבש
!! .ןיטולחל שדח בכר .הנושאר די.1400
ואצמית אל)תונואת אלל .דואמ רומש .תופסות+
.קסיד וידר+תותלד 5 .(!הטירס וילע
050-5758811
,תיטרפ הינש, ק"מס 1995 ,2200 הקיסרוק טלורבש
ח"ש 25000 ,ןבל עבצ ,דואמ הרומש ךומנ מ"ק
0503284119
bbb313@walla.com
דמ 3 די לוחכ עבצ 2000 תנש ורלא טלורבש
דואמ הפי ירוחא רליופס+ףור-ןאס 120000 ץוא
תלפוטמו הרומש
0577454330
milion0@walla.co.il
,2002 לדומ ורלא טלורבש הריכמל
057- ןוריחמ ,ק"מס 2200 תנייוצמ
7454330
0577501502
גג ןייוצמ בצמב הריכמל ורלא טלורבש
טויש תרקב רוע ידופיר רלייופס חתפנ
!קודבל הווש ..דועו

תויטרפ
טירפתל הרזח

.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה