הדוקס
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0544610162
lindaad@zahav.net.il
,1 די ,2000 תנש היסילפ וינ הדוקס
,מ"ק 55000 ,חכ הגה 1300 + חפנ
הגה :תורעה .טלש+תיזכרמ הליענ ,ןגזמ
דע טסט .תונואת אלל ,קסיד תכרעמ+חכ
ח"ש 25000 :ריחמ .ראורבפ
0542185455
yarondhn11@walla.com
בצמ 1993 טירוביפ הדוקס הריכמל
ןגזמ םישדח םיגימצ הנשל טסט הלועמ ינכמ
0526456789
avilavy@actcom.net.il
ילאטמ ףסכ עבצ 01 די 04 היבטקוא הדוקס
ןוריחמ שקבמ תופסות םע הרבחב תלפוטמ הרומש
! תבשב אל052-3919491
dafnas@tnuva.co.il
,הרוחבמ הינש די 1993 לדומ טירובייפ הדוקס
שדח רבצמ חירב בר ,ןגזמ, זב עבצ מ"ק 87000 הרומש
0522648145
אפורמ הנושאר די טירובייפ הדוקס תונמדזהב
הנשל טסטו ןייוצמ בצמ ,שדח רבצמ ,ןגזמ 1994
089751865
0544667716
,מ"ק 1600, 220000 עונמ ,1999 היסילפ וינ
.רכמיהל תבייח .ןגזמ
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה