באאס

.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
050-2577189
islvlad@zahav.net.il
900, 97, 2000 באאס הריכמל !דבלב םיניבמל
םיידי יתש ,הינש די ,מ"ק 87000 ,טמוטוא ,ק"מס
םימלב ,לופיט ירחא !ןיוצמ ינכמ בצמ ,תויטרפ
תכרעמ ,םילוקמר + 4 קסיד וידר תכרעמ .םישדח
!תופסותה לכ .תירוקמ ןוגימ
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה