רבור
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0522809879
םע דחוימב רומש 96 תנש רבור 'גייר
תואסיכ ,רוע ידופיר) תופסותה לכ
שימג (... טויש תרקב תכרעמ ,םיילמשח
0544856544
motysabag@gmail.com
,חתפנ גג ,1400 ,הפוסכ ,414 רבור
16,000 ןוריחמ השרומ ךסומב תלפוטמ השדחכ
054-2022037
.הדובע בכר תלבק לגרל רכמנ ROVER 416 SI
'זארטמוליק ,ןבל בהנש עבצ ,1600 עונמ :רואת
הקעזא ABS , תכרעמ ,חוכ הגה מ"ק 197000
הליענ ,ריוא תוירכ 2 ,םיירוקמ רזיליבומיאו
,תוילמשח תוארמ ,םיילמשח תונולח ,תיזכרמ
בצמב .םויזנגמ ילגלג ,(Sunroof) שמש-ןוגג ,ןגזמ
11/2008)!! דע) הנשל טסט !בוט
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה