ונר
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
ןאגמ
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0523270146
ashtrid_ltd@yahoo.com
די ןיזנב עונמ יטמוטוא 1996 תותלד 5 ןאגמ ונר
ןגזמ השרומ ךסומב תלפוטמ ףסכ עבצ הנושאר
.בוט ינכמ בצמ םיילמשח תונולח ירוקמ
0523800310
keshet.f@gmail.com
1600 עונמ 2000 קינס ונר -יטרפ בכר הריכמל
בצמ הינש די ףלא 37:ריכמ ףלא 93 'זארטמוליק
הלועמ ינוציחו ינכמ

ואילק

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
052-3658501
reichgidon@gmail.com
הנושאר די 1400 עונמ B ואילק ונר
תיטמוטוא 2001 תנש הנשל טסט מ"ק 114000
0509566627
,מ"ק 170,000 1400, עונמ,1994 ,ואילק ונר
יסוי םישדוח 9-ל טסט , ןייוצמ ינכמ בצמב

תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה