קאיטנופ
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
054-5415023
yaffa@analogic.co.il
,תישילש שי ,95' ירפ דנרג קאיטנופ
לוחכ עבצ ,מ"ק 180,000 ,ןובנוב בצמ
.02/07 דע טסט ,קורי
0524238845
janenano@bezeqint.net
ינכמ בצמ 94 לדומ דריבנס קאיטנופ :הריכמל
בוט
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה