ו'גיפ
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
306
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0528340606
jaguarb@inter.net.il
שמש גג כ"ה ח"ח XT 1800 םגד 306 1995 ו'גפ
די םיירוקמ םויזנגמ יקושיח ילמשח ירוקמ
מ"ק 155000 תינוציחו תינכמ רומש בצמ תישילש
0525288887
lp089@walla.com
שדוח 11ל טסט יטרפ 3 די 306 וזיפ
תבשב אל ןיוצמ בצמ ילאטימ לוחכ עבצ

205

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
050-2009398
adih23@hotmail.com
די ,95 תנש ,ןיזנב עונמ ,תותלד 205, GR 5 ו'גפ
,מ"ק 236,400 ,ינדי ריג ,תיטרפ תולעב ,הינש
טסט ,ןבל בהנש עבצ ,ןגזמ ,1400 עונמ חפנ
,םישדח םיגימצ ,םיכוליהל חירב בר ןוגימ ,הנשל
:שקובמ ריחמ .שדח רוטאידר ,ץפושמ עונמ
.ח"ש 12,500 ןוריחמ

405

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
054-2257658
הנושאר די ,405, 1994 ו'זפ
106
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0509355547
הנשל טסט הפוק 1400 ינדי 94 תנש 106 ו'גיפ
תופסות+הלועמ ינוציחו ינכמ בצמ
0505736353
lmarkov@013.net
השדחכ הרומש !! הנושאר די ילאר 106 ו'גפ
הנואת םוש אלל הרידנ הנשל טסטו תכרעמ

206

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
054-4925606
תינדי תותלד 2002 5 תנש 206 ו'זיפ
תיזפ הלועמ ינכמ בצמ מ"ק 68,000
0525625287
dora252@walla.co.il
תנש ,ק"מס 206, 1400 וגפ בריכמל
הרומש ,זרטמוליק 2002, 84000
,ח"ש 52000 ,דואמ םישימג ,תלפוטמו
!ףוחד ,ראורבפ דע טסט ,הנושאר די
- 0523287579 לאינד
תינדי 1400 תותלד 5 206 XT ו'גיפ
1 :די 99500 :מ''ק 'סמ 2000 :רוצי תנש
:ןגזמ רבמצד :אבה טסט תיטרפ תולעב
תעקשומו בטיה הרומש לוחכ :עבצ שי
םיגימצ 4 יזכרמה ךסומב תלפוטמ
דצ תוארמ ,חכ הגה ,שדח דמצמ ,םישדח
הריגס םע םיילמשח תונולח , תוילמשח
םיסנפ ,ריוא תוירכ 2 ,תיטמוטוא
4 ,קסיד-וידר ,םיפוקש םירוחא
,הקעזא תכרעמ ,םישדח םילוקמר
¤ 39500 :ריחמ השדח תירוביד
זכרמה רוזא
ALL
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
054 788 6565
menachem.shoval@gmai.com
2000CC עונמ חפנ ,XT םגד ,307 וגפ
תופסות ,97000KM ,יטרפ ,הינש די
תוירכ 6 ,קסיד וידר ,ןגזמ :תוילאנגרוא
יקושח ,תיזכרמ הליענ ,ABS,ריוא
.םיילמשח תונולח 4 םויזנגמ
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה