לפוא
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
הסרוק
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
054-2025262
oferas@gmail.com
+ ןגזמ ,תותלד שולש ,1995 תנש ,הסרוק לפוא
.שימג - ןוריחמ .ןיוצמ בצמב הרומש ,תופסות
הרטסא
050-4449704
,הלועמ ינכמ בצמ ,הרומש 89 תנש טדק לפוא
,רבמבונ ףוסב טסט ,תישילש די ,מ"ק 98,000
שימג ,7500 ריחמ (החפשמ ךותב םיידי 2)
0508464633
הריכמל תיטרפ הינש די הרטסא לפוא

תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה