ןאסינ
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0545-747566
rpinkus@insight.co.il
רליופס ,טסט ,1998 ,יטרפ ,הינש ,1.6 SLX הרמלא
0525253107
lea15@012.net.il
בצמ שדח עונמ1998- הנריס ןסינ בכר
ןוריחמ ריחמ תופסות + הלועמ ינכמ
050-5262444
ןבל מ"ק 3 1600 110000 די 99 הרמלא ןסינ
ח"ש32000
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה