ישיבוצימ
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

all

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0506955082
טסטמ אצי ,93' L-200 תנש,ישיבוצימ
.ןייוצמ בצמב ,לודג לופיט רבע ,לירפאב
.שימג 11000 -ריחמ
רסנל
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0505337716
cobramish@013.net
בוט בצמב תיטאמוטוא רסנל ישיבוצימ
: ריחמ העיסנ לגרל רכמיהל תבייח דואמ
ח"ש 9000
רסנל רפוס
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0523428106
,אלפנ ינכמ בצממ רסנל רפוס ישיבוצימ
הסכמ 220,000 זרטמוליק, קמס 1600
,שדח רבצמ (ח"ש300) הפלחהל עונמ
שימג ריחמ, (96 תנש) אובימ שדח עונמ
050-5321063
ק"מס 1600 רסנל רפוס ישיבוצימ
תונולח .ןגזמ .רטמוליק 188000
ריווא תירכ .םיילמשח תוארמ .םיילמשח
טסט !!!דיחי גהנ ,הנושאר די .גהנל
.(2009 לירפא דע) המלש הנשל
.השרומ ךסומב תלפוטמו הרומש
שימג ריחמ !!!יאדכ
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה