סדצרמ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ;
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
050-8675074
tsvield@walla.co.il
טמוטא לופ 84 תנש S280 סדצרמ
ישיא אובי תופסות הברה םע דואמ הרומש
0544282663
,2003 רוצי תנש ,2000 עונמ חפנ , C-200K סדצרמ
,השדחכ היפיפי ,45000 מ"ק 'סמ ,הנושאר די
לקש 165000 .םויזנגמ ,ימרונפ גג
0505577574
1995 לדומ 220 יטרפ סדצרמ
0522268354
רוחשה עבצ ,2000 חפנ 1992רוצי תנש 190E סדצרמ
ח"ש 31000 ריחמ הרומשו תלפוטמ תונואת אלל
050-6818401
b_metal@netvision.net.il
ידימ תיביטקרטא הרומש C220 סדצרמ
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה