הדזאמ
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
יללכ
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
050-5730843
limorbosi@walla.com
.1999 לדומ תותלד 626 ,5 הדזמ !!!הריכמל
.תונואת אלל רומש וטוא .ילטמ ףוסכ וטואה עבצ
0502840770
benyym@gmail.com
ןיזנב 2500 עונמ חפנ mpv 2002 הדזאמ
1 די 91000
052-3659440
kagan.dima@gmail.com
,תיעיבר די ,1994 תנש ,121 הדזאמ הריכמל
רחאל ,הלועמ ינכמ בצמב בכרה .תיטמוטוא
הליענ ללוכ .דבלב מ"ק 000,110-כ רבעש
MP3 קסיד וידר םע עיגמ בכרה .ןגזמו תיזכרמ
םיבשומ ייוסיכ ,(םילוקמר 4 ללוכ)
054-6554355
די ,ביטויקזקא 6 הדזאמ הריכמל
תלפוטמ ,ןייוצמ בצמב !תיטרפ הנושאר
!השרומ ךסומב קרו ךא
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה