.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה
יניגרובמל
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
03-9521270
85 'זטנוק יניגרובמל
רדוסמ-רוחש עבצ
לבקל ןיינועמ
ריחמ תעצה
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה