.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה