הי'צנל
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ


  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0525117777
2די - 'טוא 98 תנש ק"מס3000 הפק הי'יצנל
הרומש
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה