היאק
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0505306094
2-די 2003 וטנארוס היאק הריכמל
140000 ריחמ מ"ק 90000
054-2236199
haimber@netvision.net.il
ןולס תיתחפשמ תיטמוטוא סוראלק היאק הריכמל
4-די ןיזנב ק"מס 2000 עונמ 1997 תנש
.ח"ש 17500 מ"ק140000
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה