יאדנוי
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
טנסקא
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0523446879
elibil@walla.co.il
20,000 ,תיטמוטוא 2004 ילימפ טנסקא יאדנוי
הליענ ,למשח תונולח ,תונואת אלל ,דבלב מ"ק
.תיזכרמ
050-5917640
1.5 עונמ ,הנבל,תינדי 99 לדומ םיטסא טנסקא יאדנוי
ינכמ בצמב ,(גניסילמ הנושאר)3 די ,מ"ק 135000
תונולח ,תיזכרמהליענ :תופסות .ח"ש 30,000 !הלועמ
םילוקמר+קסיד וידר ,ריווא תוירכ ,למשח
0506367367
adilevy@walla.com
70000 תיטרפ הנושאר םיטסא 1998 טנסקא יאדוי
תלפוטמו הרומש תונואת אלל מ"ק
050-5650145
gal2958@bezeqint.net
+קסיד וידר+טסט+טמוטוא 2003 טנסקא יאדנוי
59900 האיצמ ריחמ דואמ הרומש, םישדח םילגלג 4
הרטנל
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
052-2624204
lidor99@netvision.net.il
,הרומש .ףסכ עבצ ,טמוטוא 96 תנש ,הרטנל יאדנוי
.ןייוצמ ינכמ בצמב
0523462860
galit120@netvision.net.il
תונולח ,חכ הגה ,תיעיבר די ,1996 ,הרטנל יאדנוי
.תוארל רהמל יאדכ .ןייוצמ בצמ ,למשח
054-6665334
mya_s@walla.com
,ןבל עבצ ח"ש 2004 65,000 הרטנלא יאדנוי
תוכמו תונואתמ היקנ ,דואמ הרומש

יללכ

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0522350301
2001. טמוטוא gl 1600 הרטנלא יאדנוי
עבצ .ןוריחמ ריחמ ,מ"ק 36000
.הרומש הלועמ בצמ היינפמש
054-4806826
shy_z@bezeqint.net
,ק"מס 1600 חפנ 2005 תנש סטג יאדנוי
לכ !דואמ הרומש ,תונואת אלל ,השדחכ
!םייתנש דועל ןאובי תוירחא ,תופסותה
052-2631366
ilan18@walla.co.il
:ריחמ 1995:הנש 2,000 :חפנ הטנוס יאדנוי
טמוטוא :םיכוליה.ת תישילש די ¤ 25,000
בהנש ןבל :בכרה עבצ 175,000 :מ"ק ןיזנב :עונמ
בטיה קזחותמו רומש בכר ןגזמ 4 :תותלד 'סמ
םויזנגמ ילגלג , - ABS םילופיט ללוכ
באוי 03-6811931
לחר 050-8441940
roki37@walla.com
ןולוח
הנושאר די 2006 תנש ןוסוט יאדנוי
שדח בצמב רוחש עבצ מ"ק 19.000
ןגמ ,םילקינ ,ףורנאס ,רוע ידופיר תללוכ
תפסותכ םילוקמר ,ימדיק ןוחג
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה