הדנוה
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
קיוויס

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
054-6560262
.הנושאר די 2002 קיויס הדנוה הריכמל
.הלועמ
0577522101
someone.b9@gmail.com
ללוכ בטיה הרומש ,הנושאר די, קיויס הדנוה
ריחמ , מ"ק 2002 , 137000: רוצי תנש, תופסות
. שימג


ALL
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0548477735
ףלא 140 בוט בצמ עונמ 97 לדומ הדנוה
ןבל עבצ רוטמליק

תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה