דרופ
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
הטסאיפ
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0525295788
eliao_shlomi@walla.com
בכר 1400 עונמ חפנ 95 תנש .הטסאיפ דרופ
!ינוכסחו חונ ןימא

ALL
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
050-2577189
עבצ 2000 עונמ 2003 ואדנומ דרופ הריכמל
תופסותה לכ ללוכ תראופמ רטמולק 73000 לוחכ
ח"ש 63000 ריחמ הינש די תונואת אלל
04-9510195
052-3352496
dolce_dafna@hotmail.com
,2005 , טקנוק ואנרוט דרופ הריכמל
תולעב ,תותלד 5 , השדחכ ,הנבל
67000 -ריחמ ,107000 -מק ,תיטרפ
.ח"ש
0525992706
57000 מ"ק 2003 129000 ואידנומ
.תיתימא האיצמ !םיהדמ בכר .ח"ש
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה