ןגווסקלופ
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
ףלוג
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
054-3005045
!!!הלועמ הנבל 2000 תנש תיטמוטוא 1600 ףלוג
הרומשו ת לפוטמ ,דיחי גהנ ,היינש די מ"ק 104000
א"ת רוזא .ןויפמ'צ לש םילופיט רפס - אילפהל
0506776026
עבצ 1800 עונמ חפנ ןיזנב עונמ 1995 תנש ףלוג
רומשו ןיוצמ בצמ ןבל

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0522472821
jacobgor@gmail.com
םע הנושאר די ,1400 ,ולופ ןגווסקלופ
בצמב תותלד 5 ,תיטמוטוא ,חתפנ גג
הלועמ
0578123292
תיטמוטוא 2001 תנש הרוב


תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה