טאיפ
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
ונוא
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0506801804
sherryo@walla.com
4 די ,1000 חפנ ,93 לדומ ונוא טאיפ הריכמל
.ןבל עבצ ,םיכוליה 5 ,הלועמ ינכמ בצמ
.שימג ח"ש 5000-ריחמ ,2006 רבוטקוא דע טסט
.הטסאיפל ןיא דיירטל תורשפא שי .דבלב םייניצרל
וטנופ
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
054-3141821
hananleb@hotmail.co.il
תישילש די 1999 תנש xtz וטנופ טאיפ
הנואת רבע בכרה הנשל טסט ןבל עבצ
עסונו ןיקת םויכ םינש 7-כ ינפל
0523570099
בוט ינכמ בצמ רבעשל הרכשה 97 תנש וטנופ טאיפ
052-8508838
052-3515232
zoharl@euro-com.co.il
עבצב ינדי 1600 עונמ 90 וטנופ טאיפ
!! ןייוצמ בצמב קורי
הווארב
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0545429774
liorriba@hotmail.com
1600 עונמ הינש די 1998 הווארב טאיפ
שימג 25000 תגרדושמ
0544849784
די םיגימצ טסט עבצ ןגזמ ליגר 96 הבארב טאיפ
.ח"ש 14500 תונמדזהב 1

ALL

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
050-9753704
elit111@bezeqint.net
ח"ש 40.000 הרכשהמ 2001 הלפיטלומ טאיפ
בוט בצמ
0504276834
nightwolfe@mail.ru
ריחמ.0-זטמוליק. הרבחהמ שדח "FIAT PANDA
שימג

תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה