והייד
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
רסייר
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0523826800
nir_sh@msn.com
בצמ ,ראופמ GLX 'טוא 97' רסייר רפוס והייד
הפלחהל תורשפא , ןייוצמ
יללכ והייד
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
052-3577823
funesifat@hotmail.com
ורפסא ויהד בכר-תונמדזהב הריכמל
1800,הנושאר די,1996 תנש
2008 ינוי דע טסט,מ"ק 193000,ק"מס
(ח"ש 11000) שימג ריחמ,
0578154713
0545292696
palh@walla.co.il
173000 ,תישילש די ,97 ,ורפסא והייד
.ודרוב .(14000) שימג ןוריחמ ,מ"ק
חפנ .הקזח ,הרומש ,ןיוצמ ינכמ בצמ
1800
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה