ןאורטיס
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0547289004
gidon.yahalom@gmail.com
.1800 עונמ .2004 תנש ,C5 ןאורטיס
.ןוריחמ .מ"ק 97000 .ילטמ תלכת .תיטמוטוא
052-8847500
די,ןבל עבצ ,2003, SX וגנילרב :הריכמל
,הרבח אל ,גניסיל אל) יטרפמ-הינש דיו הנושאר
הירטב ,םישדח םיגימצ :תופסות,('וכו הרכשה אל
תלד ,ABS תכרעמ,(תוירחא תדועת םע) הנש תב
טלש ,הקעזא ,תיזכרמ הליענ ,חוכ הגה ,דצ
ןנווכתמ דצ יאר ,םיילמשח תונולח,ןדוק ,קוחר
,ירוקמ ןוגג ,תונוליו ,ריווא תוירכ 2,תילמשח
,השדחכ הרומש ,הלועמ בצמ ,תונואת אלל ,ןגזמ
!!! ןמזבו – השרומ ךסומב קר םילופיט
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה