טאיס
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
הבודרוק
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0525202899
goldtami@hotmail.com
די ,טמוטוא ,2001 תנש ,הבודרוק טאיס
ילטמ ודרוב עבצ ,ק"מס 1600 .הינש
ח"ש - 38,000 ןייוצמ בצמב
050-6217303
clara_ungar@yahoo.co.il
sdi לזיד עונמ ,(ןשייטס הבודרוק) וירו טאיס
ךותב תולעב תורבעה ,תישילש די ,ןוריחמ ,1900
.ןבל עבצ ,ןיוצמ ינכמ בצמ .החפשמה
ודלוט
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
054-4942335
shuki_25@walla.co.il
+ תיטמוטוא 1600 עונמ 2001 ודלוט טאיס
הרומש ,םילוקמר 8 ו רבגמ ,MP3 דנואס תכרעמ
רכמיהל תבייח דחוימ ריחמ ,הרבחב תלפוטמו
הזיביא
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
050-6880160
ןוריחמ ,ינדי ,2002 1600 הזיביא טאיס
םויזנגמ ילגלג ,פורנס ,הלועמ בצמב הרומש - 57000
050-6880160
ran_ravit@yahoo.com
,תותלד 3 ,ינדי,1600עונמ 2002 הזיביא טאיס הריכמל
םויזנגמ ילגלגו ףורנס הרומש ,הלועמ ינכמ בצמ
054-6576838
054-2123745
kirshiri@gmail.com
,ק"מס 1400,תינדי ,1995 ,הזיביא טאיס הריכמל
,תיזכרמ הליענ ,הנשל טסט,מ"ק 164000 ,הינש די
לש םילוקמרו קסידוידר ,םישדח םיגימצ,רזיילבומיא
.ןופצה רוזאב .תונואת אלל ,רינויפ
0547-912826
nir-1966@zahav.net.il
די ,1600 עונמ ,1994 תנש הזיביא טאיס הריכמל
,ןיזנב עונמ ,מ"ק 211,000 ,ןגזמ ,תינדי ,תיעיבר
ילגלג ,שימג ריחמ ,הלועמ ינכמ בצמב הרומש
תונולח ,תיזכרמ הליענ ,םיבחר םיגימצ ,םויזנגמ
.םודא עבצ ,קסיד וידר ,חוכ הגה ,םיימדק למשח
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה