וו.מ.ב
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0526989837
kfir2509@walla.com
טסט ילב ןיוצמ בצמב 88 לדומ וומב
ריחמ חש 8500ב תרכמנ םיישדוח
הכוז םדוקה לכ האיצמ
0505917707
azuri1@bezeqint.net
ןיוצמ בצמ 1994 תנש וו.מ.ב הריכמל
דואמ הרומש ןבל עבצ היפויב הרידנ
דבלב םייניצרל תופסות ללוכ
052-5527799
תיעבר די 1990 לדומ B.M.W 520i הריכמל
עבצו תוחחפ ירחא ןייוצמ ינכמ בצמב בכרה
הליענ ,למשח תונולח ,חוכ הגה ,ןגזמ ,תיללכ
הנשל טסטו תכרעמ ,'כרמ
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה