ידואא
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
052-2500499
052-2622255
,הנושאר די ,98 לדומ ,2400 עונמ A4 ידוא
ןפואב תלפוטמ .בטיה הרומש .מ"ק 122,000
אלמ רוזביא .תונואת אלל ,יזכרמה ךסומב עובק
.שמש גג ללוכ
050-8691819
katzs1@013.net
64,000 היינש די די A4 ידוא הריכמל
הרומש ,השרומ ךסומב תלפוטמ מ"ק
,בהז- הינפמש עבצ ,האלמ רוזבא תליבח
הפיח רוזאב םויזנגמ ילגלג .הנש יצחל טסט
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה