ואימור אפלא
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
054-8051010
ussr@netvision.net.il
,הנושאר די ,33 1.5TI ואימור אפלא
ינאכמ בצמ ,תונואת אלל ,145,000
דע טסט ,90 תנש ,הרומש ,ןייוצמ
הליענ ,םיילמשח תונולח ,ןגזמ ,לירפא
,תינדי ,םויזנגמ ילגלג ,פייטוידר ,תיזכרמ
ח"ש 7000 ריחמ
052-3981562
,ילמשח גג + טמוטוא ק"מס 156 ,2500 אפלא
.2 די , תונואת אלל
054-7848449
תרפושמ 1500 עונמ חפנ 91 תנש ואמור אפלא
MP3 D.V.D קסיד םויזנגמ ילמשח ןולח ןיזנב
.דבלב םייניצרל בכרל
תויטרפ טירפתל הרזח
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה