הדאל
.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

  : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
0505408394
תרזבאמ הינש די 4+4 1995 הדאל

תויטרפ
טירפתל הרזח

.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה