.הינש די תוינוכמ תונקלו רוכמל
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה