.הינש די םיעונטקו םיעונפוא לש הריכמו הינק
06-6752003 :סקפל וא contact@carline.co.il:ל העדוהה חסונ תא וחלש
.םכלש ןופלטה 'סמו םכמש ,רודמה םש ףורצב
:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
  : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
03.02.06
054-2234711
תנש c-15 ןאורטיס עונטקב הפלחהל
טסט אלל הלועמ בצמבקמ"ס95 1400
05\8-מ
28.03.06
0542239208
אלל ,ק"מס 50 ..aprilia rs עונפוא
.שדח םייניש לגלג ,שדח רבצמ ,תונואת
דבלב םייניצרל .ח"ש 3500
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה