הינש די םירדנטו תוירחסמ היינקו הריכמ
תועדומ חולשמ ספוטב רתאב םוסרפל העדומה חולשמ

:ךיראת
          : ם  י  ט  ר  פ
     : ה   ע   ד   ו   מ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
 םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
www.itmanagement.co.il
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
מ  םוסרפ
23.11.07
0545310054
shellynka55@walla.com
6500 :עוונמ חפנ 2000 :הנש הנאווס טלורבש
תומוקמ 8 הנשל טסט היינש :די 156000 -מ"ק
!!שימג :ריחמ ןבל :עבצ תונולח .גהנ + הבישי
!!הלועמ בצמב
תיארחא הניא רתאה תלהנה