אוה תינוכמה ץורע
:םוקמה
-תויטרפ 
תונקלו רוכמל
.הינש די תוינוכמ


-תוירחסמ
לש היינקו הריכמ
םירדנטו תוירחסמ
.הינש די
.וב תומסרפתמה תועדומה ןכותל תיארחא הניא רתאה תלהנה
-תויאשמ
לש היינקו הריכמ
.הינש די תויאשמ

-םיעונפוא 
לש היינקו הריכמ
םיעונטקו םיעונפוא
.הינש די

-חטש בכר
לש היינקו הריכמ
.הינש די חטש בכר

-ןזואל הפמ
תועד ,תולאש
.תורעהו תוראה

ונל ובתכ
"תויטרפ"ל-העדומ
'וכו
"חטש בכר" רודמל -הצלמה
.תושקבו תולאש בותכל ןתינ ןכ ומכ