ונל ובתכ  ןזואל הפמ  חטש בכר   םיעונפוא   תויאשמ   תוירחסמ    תויטרפ    ישאר ףד-תינוכמה ץורע